OPĆA PRAVA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

OPĆA PRAVA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA PRAVA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA 1. Pravo na doplatak za pomoć i njegu Svaka  žena koja je operirala dojku zbog karcinoma ili neke druge bolesti ima pravo prema Zakonu o socijalnoj skrbi dobiti doplatak za pomoć i njegu. Naime, doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Osoba može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu ako: nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, a njen prosječni mjesečni prihod ako je samac, ne prelazi iznos od 250% osnovice, odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova njezine obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice za ostvarivanje prava u prethodna tri mjeseca. (osnovica iznosi 500,00 kn) te ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi. Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje Centar za socijalnu skrb,  s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Zahtjev za doplatak za pomoć i njegu podnosi se nadležnom  Centru za socijalnu skrb  prema mjestu stanovanja tj. prebivališta. Centar za socijalnu skrb u Rijeci,  nalazi se na lokaciji Ulica Matka Laginje 11a., a zahtjev se može podnijeti radnim danom od 08,00 sati do 11,30 sati.  Broj telefona: 051 499 153. Obrazac se nalazi na web stranici: eumis.css-ri.hr (pod nazivom obrazci –  Doplatak za tuđu pomoć i njegu). Obrazac sa priloženom dokumentacijom može se poslati poštom ili osobno, a procjenjeno vrijeme obrade je 30 dana. Zahtjevu za dobivanje doplatka za pomoć i njegu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju: Izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci). Preslika osobne iskaznice. Izjavu imam/nemam sklopljen ugovor o doživotnom ili o dosmrtnom uzdržavanju (izjava je u sklopu zahtjevu). Medicinska dokumentacija (otpusna pisma, povijest bolesti, nalaz specijaliste i sl.) iz koje je vidljiva vrsta, težina oštećenja ( tjelesna, mentalna, intektualna ili osjetilna )– ne starija od 6 mjeseci. Dokaz o prosječnim mjesečnim primanjima u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev ZA SVE ČLANOVE KUĆANSTVA (mirovina, plaća, novčana naknada zavoda za zapošljavanje, porodna naknada, prihod od samostalnog rada, alimentacija, potvrda da nije podnosilac ni korisnik prava iz HZMO i sl.). Uvjerenje o (ne)posjedovanju nekretnina: Državna geodetska uprava, Područni ured Rijeka, Odjel za katastar nekretnina, (Riva 10/1) Potvrda o tome da li jeste/niste vlasnik nekretnine (za vlasnike nekretnine ukoliko potvrda ne sadrži podatak o broju katastarske čestice potrebno dostaviti i vlasnički list): a) Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel (Zadarska 1/1) b) Općinski sud nadležan po mjestu rođenja c) Općinski sud nadležan po mjestu gdje se nekretnina nalazi Napomena: Pravo se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu. Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege utvrđuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom temeljem Uredbe o metodologijama vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom nalazi se na lokaciji Lošinjska 16., 51000 Rijeka, te pokriva cijelu PGŽ-e. Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi: u punom iznosu 120% osnovice (600,00 kn) za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, u smanjenom iznosu 84% osnovice (420,00 kn). Sukladno čl. 60. zakona o socijalnoj skrbi pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu neovisno o prihodima ima: osoba s težim invaliditetom, osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad. Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o prihodima ima: slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad te osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti. Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti osoba: koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, koja ima u vlasništvu stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu, koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu, osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa, osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga, zdravstvenoj ili drugoj ustanovi, odnosno organiziranom stanovanju. Napomena: Doplatak za pomoć i njegu ne isplaćuje se za vrijeme koje je korisnik doplatka za pomoć i njegu proveo u zdravstvenoj ustanovi ili u drugoj ustanovi dulje od 15 dana, u kojoj mu je osigurana njega i pomoć druge osobe. Korisniku kojemu je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu iznimno se može osigurati i usluga pomoći i njege u kući koje mu ne mogu pružiti članovi obitelji. Napomena: Ukoliko Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,  osobi izda nalaz i mišljenje kako ista ima pravo na pomoć i njegu u punom opsegu, visina ukupnih pimanja u kućanstvu tada nije prepreka za dobivanje doplatka. Centar za socijalnu skrb tada osobi izdaje rješenje kojim se priznaje pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, te isplaćuje mjesečni iznos od 600,00 kn. Zavod za vještačenje, profesiondalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prema svojoj procjeni izdaje nalaz i mišljenje,  da osoba ima pravo na pomoć i njegu u smanjenom opsegu. Centar za socijalnu skrb tada  toj osobi izdaje rješenje kojim se priznaje pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu. U tom slučaju primanja kućanstva ne smiju prijeći 200% ili 250% osnovice (osnovica iznosi 500,00 kn). PRAVO IZ ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Osoba kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu, ima pravo na besplatno dopunsko osiguranje HZZO-a. Pravo se ostvaruje u nadležnom HZZO-u uz presliku

Continue Reading

PRAVA NA MEDICINSKA POMAGALA

PRAVA NA MEDICINSKA POMAGALA Žene koje su operirale dojku imaju pravo na doznaku za nabavljanje određenih medicinskih pomagala na teret HZZO-a. PRIVREMENA DOJKA To je prva, mekana dojka koja se nosi nakon operacije Doznaku izdaje obiteljski liječnik  DOJKA OD SILIKONA  Doznaku izdaje obiteljski liječnik Pravo na novu protezu stječe se svakih godinu dana GRUDNJAK ZA UMJETNU DOJKU  Doznaku izdaje obiteljski liječnik Godišnje 2 KOM PERIKA  Pravo na periku ima pacijentica kojoj je otpala kosa nakon kemoterapije Doznaku izdaje obiteljski liječnik Tražiti doznaku za dugu kosu ELASTIČNI KOMPRESIVNI RUKAV SA RUKAVICOM ILI ELASTIČNI KOMPRESIVNI ZAVOJI  Pravo na ovo pomagalo imaju žene koje imaju lifedem tj. Kojima je otekla ruka Doznaku izdaj fizijatar ili kirurg Pravo se stječe svakih 6 mjeseci OBAVEZNO PROČITAJTE: OPĆA PRAVA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA PRAVA NA MEDICINSKA POMAGALA

Continue Reading